Carotid plaque imaging and the risk of atherosclerotic cardiovascular disease

Guangming Zhu, Jason Hom, Ying Li, Bin Jiang, Fatima Rodriguez, Dominik Fleischmann, David Saloner, Michele Porcu, Yanrong Zhang, Luca Saba, Max Wintermark