Identification of characteristics of overt myocarditis in adult patients with idiopathic inflammatory myopathies

Yingxian Liu, Ligang Fang, Wei Chen, Yanlin Zhu, Xue Lin, Yining Wang, Xiao Li, Qian Wang, Zhenyu Liu