Diagnostic efficacy of 2-shot compressed sensing cine sequence cardiovascular magnetic resonance imaging for left ventricular function

Jian Wang, Xiao Li, Lu Lin, Jing-Wen Dai, Michaela Schmidt, Christoph Forman, Jing An, Zheng-Yu Jin, Yi-Ning Wang