MicroRNA-126 promotes endothelial progenitor cell proliferation and migration ability via the Notch pathway

Zhaohong Kong, Yunfeng Wang, Yudi Zhang, Wei Shan, Jianping Wu, Qun Wang