Ephrin B2 mediates high glucose induced endothelial-to-mesenchymal transition in human aortic endothelial cells

Cheng Yuan, Lihua Ni, Changjiang Zhang, Hao Xia, Xiaoyan Wu