Implications of gut microbiome on coronary artery disease

Jing Xu, Yuejin Yang