Hypermethylation of miR-181b in monocytes is associated with coronary artery disease and promotes M1 polarized phenotype via PIAS1-KLF4 axis

Zhonghua Wang, Chunlei Li, Xinyong Sun, Zhuqin Li, Jia Li, Lanfeng Wang, Yanming Sun