Research advances in myocardial injury caused by COVID-19

Jianjun Chen, Yingfeng He, Liangliang Zhou, Genhua Mu, Youlin Ji