Study on the mechanism of anti-MIRI action of total flavones of Fructus Chorspondiatis by PET/CT imaging

Guo-Jian Zhang, Li-Hong Wei, Hai-Wen Lu, Yun-Feng Xiao, Wen-Rui Wang, Yu-Lin He, Xue-Mei Wang, Jia-He Tian