Are dilated ascending aortas of Chinese patients more likely to dissect?

Wenjian Jiang, Jihong Liu, Lu Dai, Yang Liu, Zining Wu, Hongjia Zhang