Pulmonary vascular endothelial injury and acute pulmonary hypertension caused by COVID-19: the fundamental cause of refractory hypoxemia?

Xinxin Wang, Yunliang Tu, Bin Huang, Yinfeng Li, Yanyan Li, Sheng Zhang, Yingxin Lin, Lei Huang, Weixing Zhang, Hua Luo