Diminished response to statins predicts the occurrence of heart failure after acute myocardial infarction

Kosuke Tsuda, Yu Kataoka, Soshiro Ogata, Kunihiro Nishimura, Ryo Nishikawa, Takahito Doi, Takahiro Nakashima, Hayato Hosoda, Satoshi Honda, Shoji Kawakami, Masashi Fujino, Kazuhiro Nakao, Shuichi Yoneda, Kensaku Nishihira, Fumiyuki Otsuka, Yoshio Tahara, Yasuhide Asaumi, Masaaki Hoshiga, Teruo Noguchi, Satoshi Yasuda