Curcumin suppresses doxorubicin-induced cardiomyocyte pyroptosis via a PI3K/Akt/mTOR-dependent manner

Wei Yu, Xing Qin, Yuchen Zhang, Peng Qiu, Linge Wang, Wenliang Zha, Jun Ren