Incidence of myocardial injury in coronavirus disease 2019 (COVID-19): a pooled analysis of 7,679 patients from 53 studies

Zhi-Chun Gu, Chi Zhang, Ling-Cong Kong, Long Shen, Zheng Li, Heng Ge, Hou-Wen Lin, Jun Pu