Analysis of influencing factors related to elevated serum troponin I level for COVID-19 patients in Yichang, China

Zhi-Xing Fan, Jun Yang, Jing Zhang, Chao He, Hui Wu, Chao-Jun Yang, Tao Zheng, Cong Ma, Zu-Jin Xiang, Yu-Hong Zhai, Jing Jiang, Shao-Qin Qiu, Jian Yang