A randomized controlled trial of brain and heart health manager-led mHealth secondary stroke prevention

Shasha Wang, Ying Li, Jishu Tian, Xiaoqiong Peng, Ling Yi, Cuiping Du, Changmei Feng, Chunmei Liu, Rong Deng, Xianju Liang