Comparison of clinical outcomes between robotic and thoracoscopic mitral valve repair

Shixiong Wei, Xin Zhang, Huimin Cui, Lin Zhang, Zhiyun Gong, Lianggang Li, Tong Ren, Changqing Gao, Shengli Jiang