Combination of serum TIMP-3, CA125, and NT-proBNP in predicting ventricular remodeling in patients with heart failure following acute myocardial infarction

Yue-Tao Xie, Yi Dang, Fei-Fei Zhang, Qian-Hui Zhang, Hai-Bo Wu, Guang Liu