A case of acute myelogenous leukemia characterized by arterial and venous thrombosis

Huasheng Liang, Mingchuan Ba, Chen Li, Haoping Li, Zhiqiang Guo, Pengcheng He, Chunying Lin