Exploring biomarkers and therapeutic targets for pressure overload induced heart failure based on microarray data

Yongli He, Zhe Feng, Jianjun Lu, Rui Wang, Cheng Huang, Yingling Zhou