The pro-apoptosis and pro-inflammation role of LncRNA HIF1A-AS1 in Coxsackievirus B3-induced myocarditis via targeting miR-138

Huili Cao, Bin Yang, Yajing Zhao, Xingqiang Deng, Xiaoyu Shen