A machine learning-based approach for the prediction of periprocedural myocardial infarction by using routine data

Yao Wang, Kangjun Zhu, Ya Li, Qingbo Lv, Guosheng Fu, Wenbin Zhang