Anti-FXa-IIa activity test in Asian and its potential role for drug adherence evaluation in patients with direct oral anticoagulants: a nationwide multi-center synchronization study

Zhiyan Liu, Qiufen Xie, Qian Xiang, Hanxu Zhang, Guangyan Mu, Zinan Zhao, Taotao Hu, Tingting Wu, Na Wang, Jinhua Zhang, Yan Qian, Shuang Zhou, Zining Wang, Jie Jiang, Yatong Zhang, Hongtao Song, Yimin Cui