Vol 7, Supplement 1 (April 2017): Cardiovascular Diagnosis and Therapy (Advances in Cardiovascular Disease Prevention)

Original Article

Mediterranean lifestyle and cardiovascular disease prevention
Ekavi N. Georgousopoulou, Duane D. Mellor, Nenad Naumovski, Evangelos Polychronopoulos, Stefanos Tyrovolas, Suzanne Piscopo, Giuseppe Valacchi, Foteini Anastasiou, Akis Zeimbekis, Vassiliki Bountziouka, Efthimios Gotsis, George Metallinos, Dimitra Tyrovola, Alexandra Foscolou, Josep-Antoni Tur, Antonia-Leda Matalas, Christos Lionis, Labros Sidossis, Demosthenes Panagiotakos, the MEDIS study group