Original Article


Diagnostic performance of transthoracic echocardiography in screening acute type A aortic dissection from ST-segment elevated myocardial infarction

Lili Hui, Di Wang, Tao Liu, Bingjie Liu, Yi Wang, Bei Liu

Download Citation