Original Article


Feasibility of 3.0 T balanced fast field echo non-contrast- enhanced whole-heart coronary magnetic resonance angiography

Yang Chen, Hao Guo, Peng Dong, Yue Li, Zhongsheng Zhang, Ning Mao, Tongpeng Chu, Zehua Sun, Fang Wang, Zhiqiang Feng, Huaying Wang, Heng Ma

Download Citation