Pulmonary artery sarcoma feigning pulmonary thromboembolism

Xiaopu Wang, Junyu Pei, Zhenhua Xing, Xinqun Hu