MiR-155 acts as an inhibitory factor in atherosclerosis-associated arterial pathogenesis by down-regulating NoxA1 related signaling pathway in ApoE−/− mouse

Yu Tang, Haoming Song, Yuqin Shen, Yian Yao, Yunan Yu, Guolian Wei, Bangxiang Long, Wenwen Yan