The significance of an integrated management mode of prenatal diagnosis-postnatal treatment for critical congenital heart disease in newborns

Xiaohui Zhang, Shaoru He, Yumei Liu, Jing Zhong, Yunxia Sun, Manli Zheng, Juan Gui, Ruixi Wang, Bowen Feng, Jianling Mo, Minqiao Jian, Caisheng Liu, Yijing Liang