The interplay between HIF-1α and long noncoding GAS5 regulates the JAK1/STAT3 signalling pathway in hypoxia-induced injury in myocardial cells

Yanwei Li, Bing Song, Jinlei Liu, Yuqiang Li, Jiebing Wang, Na Liu, Wei Cui