Exosomes derived from human amniotic fluid mesenchymal stem cells alleviate cardiac fibrosis via enhancing angiogenesis in vivo and in vitro

Jiajia Hu, Xuliang Chen, Ping Li, Xiaoxu Lu, Jianqin Yan, Huiling Tan, Chengliang Zhang