Transient global amnesia after radiofrequency catheter ablation of supraventricular tachycardia: a case report

Shuai Sun, Qianwen Huang, Xiongbiao Chen, Qianqian Liu, Chun Wang