MALAT1 gene rs600231 polymorphism positively associated with acute coronary syndrome in Chinese population: a case-control study

Ning Song, Jun-Yi Luo, Qian Zhao, Jin-Yu Zhang, Fen Liu, Xiao-Mei Li, Yi-Ning Yang