A study of the differential expression profiles of Keshan disease lncRNA/mRNA genes based on RNA-seq

Guangyong Huang, Jingwen Liu, Yuehai Wang, Youzhang Xiang