The association between the extent of lipidic burden and delta-fractional flow reserve: analysis from coronary physiological and near-infrared spectroscopic measures

Kota Murai, Yu Kataoka, Yuriko Nakaoku, Kunihiro Nishimura, Satoshi Kitahara, Takamasa Iwai, Hayato Nakamura, Hayato Hosoda, Atsushi Hirayama, Hideo Matama, Takahito Doi, Takahiro Nakashima, Satoshi Honda, Masashi Fujino, Kazuhiro Nakao, Shuichi Yoneda, Kensaku Nishihira, Tomoaki Kanaya, Fumiyuki Otsuka, Yasuhide Asaumi, Kenichi Tsujita, Teruo Noguchi, Satoshi Yasuda