LncRNA XIST serves as a diagnostic biomarker in gestational diabetes mellitus and its regulatory effect on trophoblast cell via miR-497-5p/FOXO1 axis

Yanchuan Li, Xiaohua Yuan, Ziyun Shi, Haili Wang, Duomei Ren, Ya Zhang, Yangyang Fan, Yanfeng Liu, Zhangxia Cui