Design and rationale of randomized CT-PRECISION study

Xu Dai, Yarong Yu, Lihua Yu, Lei Zhang, Jiayin Zhang