Non-fasting lipid profile for cardiovascular risk assessments using China ASCVD risk estimator and Europe SCORE risk charts in Chinese participants

Shi-Lan Zhang, Xiao Du, Jin Xu, Qun-Yan Xiang, Ling Liu