Early surgery can improve the outcomes of patients with severe tricuspid regurgitation undergoing tricuspid replacement

Kun Hua, Rui Zhao, Zhan Peng, Yunxiao Yang, Osmanaj Florian, Bin Mao, Xiubin Yang