The prognostic value of right ventricular deformation derived from cardiac magnetic resonance tissue tracking for all-cause mortality in light-chain amyloidosis patients

Hui Liu, Hang Fu, Ying-Kun Guo, Zhi-Gang Yang, Hua-Yan Xu, Xiao Shuai, Rong Xu, Zhen-Lin Li, Chun-Chao Xia, Yong He, Xiao-Yue Zhou