Revascularization versus drug therapy for coronary artery disease in patients aged over 80 years: a real-world study

Zhi-Zhong Li, Xiang-Yu Wu, Ying Tao, Su Wang, Cheng-Qian Yin, Yu-Long Gao, Yu-Tong Cheng, Zhao Li, Chang-Sheng Ma