Performance of cardiovascular magnetic resonance strain in patients with acute myocarditis

Xiaorong Chen, Hongjie Hu, Jiangfeng Pan, Jiner Shu, Yi Hu, Risheng Yu